top of page

Curs de monitor català d'handbol


La Federació Catalana d’Handbol a través de l’Escola de Tècnics, convoca els cursos, CURS DE NOU MONITOR CATALÀ D’HANDBOL, a Sant Feliu de Llobregat i Tarragona, amb l’autorització de l’Escola Nacional d’Entrenadors de la RFEBM.

El curs es realitzarà segons els calendaris establerts, abans de l’inici del curs s’informarà als alumnes dels horaris i calendari amb la distribució d’assignatures.

Podran inscriure’s al curs les persones que reuneixin els següents requisits:

  • Tenir 16 anys complerts

  • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació secundària Obligatòria o titulació acadèmica equivalent.

Els alumnes que es vulguin inscriure en aquests cursos han de realitzar una transferència bancàriaal número de compte ES11 0081 0181 1800 06107024 de la Federació Catalana d’Handbol. L’import total del curs és de DOS-CENTS TRENTA EUROS (230 €), no inclou l’expedició del títol.

Els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció, adjunt en aquesta mateixa notícia, juntament amb el comprovant de pagament al correu electrònic de formacio.entrenadors@fchandbol.com. El darrer dia per a realitzar les inscripcions és el dia 16 de març de 2016.

Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les classes que composen el curs. Només es permetran les faltes justificades en un número mai superior al 10% de la càrrega lectiva del curs i que no suposin faltar a la totalitat de la càrrega horària d’una assignatura.

Si l’alumne ha estat declarat NO APTE després d’haver assistit a les classes de l’àrea corresponent, serà cridat a una convocatòria extraordinària en el termini i forma que cregui oportú l’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol.

Després de realitzar el curs l’alumne haurà de superar un període de pràctiques de 150 hores.

Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la titulació, pugin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les categories corresponents.Les assignatures d'aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica en els cursos de la formació oficial.

L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol i NitroHandball es reserven el dret d’aplaçar o suspendre aquest curs abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de 20 alumnes.

Els alumnes inscrits seran informats per correu electrònic de la seva anul·lació o aplaçament en el moment que es produeixi i de forma immediata s’iniciaran els tràmits de devolució de l’import abonat.

Per a més informació podeu contactar, per correu electrònic, a formacio.entrenadors@fchandbol.com.

En aquesta mateixa notícia adjuntem els fulls d’inscripció, dels dos cursos, així com els respectius calendaris, amb les hores inicialment previstes i els llocs.

bottom of page